Polityka prywatności strony internetowej
Data wejścia w życie: 25.05.2018

Witamy na stronie internetowej www.dikyspray.pl.

Niniejsza strona internetowa jest kontrolowana przez Bausch Health Poland sp. z o.o. Sp. j. („Bausch Health” lub „my”). Niniejsza polityka prywatności strony internetowej („Polityka prywatności”) opisuje sposób gromadzenia, wykorzystywania, przekazywania i ujawniania przez nas informacji dotyczących Państwa („Dane osobowe”), jakie możemy uzyskiwać za pośrednictwem niniejszej strony internetowej. Przetwarzamy Państwa Dane Osobowe zgodnie z przepisami o prywatności i ochronie danych obowiązującymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii.

Gromadzenie i wykorzystywanie Danych Osobowych

Przetwarzamy Dane Osobowe w różnych celach:

 • W celu świadczenia wnioskowanych przez Państwa usług
  W przypadku zamawiania przez Państwa produktów w trybie online gromadzimy informacje obejmujące Państwa tożsamość, dane kontaktowe, informacje dotyczące przesyłki i płatności oraz inne informacje niezbędne do realizacji transakcji. Mogą Państwo także utworzyć konto na naszej stronie internetowej dla ułatwienia interakcji z nami.
 • W celu realizacji naszych potrzeb biznesowych
  Niniejszą stronę internetową można odwiedzać bez ujawniania wielu informacji o sobie. Jednakże nasze serwery automatycznie zapisują dane techniczne odwiedzających w celu prowadzenia naszej strony internetowej, w celach bezpieczeństwa i w celu analizy działania naszej strony internetowej.
  Gromadzone przez nas Dane Osobowe są także wykorzystywane przez nas w celach wewnętrznych, takich jak doskonalenie naszych produktów i promocji, zarządzanie kontami klientów, poznawanie potrzeb naszych klientów oraz kontaktowanie się z klientami w celach badawczych i informacyjnych.
  Możemy także wykorzystywać Państwa Dane Osobowe w związku z transakcjami firmowymi lub w celu ochrony naszych praw lub naszego mienia, egzekucji naszych uprawnień oraz zgłaszania, dochodzenia i obrony przed roszczeniami prawnymi.
 • W celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych
  Przetwarzamy Państwa Dane Osobowe w celu wypełniania obowiązków podatkowych, rachunkowych i innych obowiązków prawnych, np. w związku z transakcjami handlowymi. Ponadto przetwarzamy Państwa Dane Osobowe gdy jest to wymagane prawem lub na podstawie nakazu sądowego lub innej wiążącej decyzji.
 • Za Państwa zgodą
  Możliwe, że w niektórych okolicznościach będziemy zwracać się do Państwa o zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie Państwa Danych Osobowych. Dotyczy to m.in. przypadków stosowania określonych plików cookies, wykorzystywania Państwa adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego do celów reklamy lub subskrypcji określonych usług (np. regularnego biuletynu). W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę.
  Ponadto mogą Państwo dobrowolnie przekazywać nam Dane Osobowe, w tym, w odpowiednich przypadkach, Państwa imię i nazwisko, informacje kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny), datę urodzenia, stanowisko, imiona i nazwiska oraz informacje kontaktowe znajomych i członków rodziny, informacje o hobby i obszarach zainteresowania, powiązaniach zawodowych, preferencjach co do marek i produktów oraz źródłach odnośników do strony. W zakresie udzielanych przez Państwa informacji na temat znajomych i członków rodziny zobowiązują się Państwo zaznajomić te osoby z niniejszą Polityką prywatności i uzyskać ich zgodę na podanie takich informacji.
  Osoby w wieku poniżej 16 lat nie mogą przekazywać nam Danych Osobowych bez uprzedniej zgody lub pozwolenia rodzica lub opiekuna prawnego.
  Nie będziemy wykorzystywać ani przekazywać Państwa Danych Osobowych w celach niezwiązanych z celami opisanymi w niniejszej Polityce prywatności bez uprzedniego powiadomienia Państwa o tym oraz, w odpowiednich przypadkach, zwrócenia się do Państwa o zgodę na wykorzystywanie przez nas Państwa Danych Osobowych w taki odmienny sposób.

Przekazywanie informacji

Możemy przekazywać Państwa Dane Osobowe w określonych powyżej celach następującym podmiotom:

 • innym spółkom z grupy Bausch Health;
 • usługodawcom w związku z działaniem niniejszej strony internetowej i naszej spółki, m.in. w związku z utrzymywaniem strony internetowej, świadczeniem usług technologicznych, przetwarzaniem i autoryzacją płatności oraz dystrybucją materiałów promocyjnych;
 • organom publicznym, państwowym organom nadzoru oraz innym funkcjonariuszom organów ścigania i sądom, jak wymaga lub zezwala prawo lub na podstawie wiążących nakazów; i
 • innym osobom trzecim w związku z restrukturyzacją spółki, sprzedażą lub cesją aktywów, łączeniem lub zbyciem spółki Bausch Health lub któregokolwiek z jej podmiotów zależnych lub powiązanych.

 

Przekazując Państwa Dane Osobowe podmiotom mającym siedzibę w krajach poza EOG lub Szwajcarią, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych, udzielimy stosownych umownych gwarancji zgodnie z właściwymi przepisami o ochronie danych. Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać, korzystając z podanych niżej informacji kontaktowych.

Bezpieczeństwo danych

Stosujemy odpowiednie środki techniczne, fizyczne i organizacyjne w celu ochrony Danych Osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem lub przypadkową utratą, zmianą, nieupoważnionym ujawnieniem i dostępem. Niestety, żaden system bezpieczeństwa informacji nie zapewnia w 100% bezpieczeństwa. Dlatego też, chociaż dążymy do ochrony Państwa Danych Osobowych, nie możemy zapewnić ani zagwarantować zabezpieczenia Danych Osobowych przed nieprzewidywalną utratą lub nieuprawnionym dostępem.

Państwa prawa

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z właściwych przepisów prawa, mają Państwo prawo żądać od nas dostępu do Państwa Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia i zaprzestania przetwarzania oraz przenoszenia, a także niepodlegania zautomatyzowanemu indywidualnemu podejmowaniu decyzji. Żądania takie można zgłaszać z wykorzystaniem poniższych informacji kontaktowych.

Integralność danych

Podejmujemy zasadne środki w celu zapewnienia, że gromadzone przez nas Dane Osobowe są właściwe do celów, do których mają być wykorzystywane, wiarygodne i możliwe do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, a także prawidłowe, kompletne i aktualne. Jednakże w niektórych przypadkach zmuszeni jesteśmy polegać na indywidualnych użytkownikach w zakresie udzielania i zachowywania prawidłowych Danych Osobowych. Każdy z Państwa odpowiada za zapewnienie, że Państwa dane są aktualne i prawidłowe w chwili przekazywania ich nam przez Państwa i w przypadku gdy nasze usługi oferują Państwu narzędzia do przechowywania Państwa danych.

Przechowywanie Danych Osobowych

Dane Osobowe przechowujemy jedynie przez czas wymagany właściwymi przepisami lub niezbędny w celach, w jakich są przetwarzane. Dane Osobowe zostaną przez nas usunięte z chwilą, gdy przestaną być potrzebne, a w każdym przypadku z upływem maksymalnego okresu ich przechowywania określonego właściwymi przepisami.

Zmiany niniejszej Polityki prywatności

W przypadku wprowadzenia przez nas jakichkolwiek istotnych zmian w niniejszej Polityce prywatności na naszej stronie głównej wstawimy link zatytułowany „Nowa wersja Polityki prywatności” lub analogiczne powiadomienie o zmianach. Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej strony internetowej w celu sprawdzenia, czy nie wprowadzono nowych zmian w niniejszej Polityce prywatności. O niedawnym wprowadzeniu zmian w niniejszej Polityce prywatności świadczy także data wejścia w życie podana na początku niniejszej Polityki prywatności.

Linki do innych witryn internetowych

Praktyki prywatności określone w niniejszej Polityce prywatności dotyczą wyłącznie niniejszej strony internetowej i innych określonych działań. Praktyki stosowane przez inne strony internetowe prowadzone przez osoby trzecie mogą być odmienne. W przypadku odwiedzania jakichkolwiek stron internetowych zarządzanych przez osoby trzecie, czy to poprzez korzystanie z linków, czy na innej zasadzie, należy zapoznać się z umieszczoną na nich polityką prywatności. Nie mamy żadnej kontroli nad tymi stronami internetowymi i nie ponosimy odpowiedzialności za polityki ani praktyki stosowane przez osoby trzecie.

Kontakt

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności bądź stosowanych przez nas praktyk prywatności, należy kontaktować się z nami pod adresem: ochronadanychosobowych@bauschhealth.com.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek obawy lub skargi dotyczące wykorzystywania przez nas Państwa Danych Osobowych, mogą Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych: DPO@bausch.com.

Jeśli uważają Państwo, że Państwa skarga nie była właściwie rozpatrzona, mają Państwo prawo złożyć skargę do Organu Nadzorczego ds. prywatności w Państwa kraju.

 

Website Privacy Policy
Effective Date: 25.05.2018
Welcome to the www.dikyspray.pl website.

 

This website is controlled by Bausch Health Poland sp. z o.o. (“Bausch Health” or “we”). This website privacy policy (the “Privacy Policy”) describes how we collect, use, transfer and disclose information relating to you (“Personal Information”) that we may obtain through this website. We process your Personal Information in compliance with the privacy and data protection laws in force in the European Economic Area and Switzerland.

Collection and Use of Personal Information
We process Personal Information for various purposes:

 • To provide a service requested by you
  When you order products online we collect your identity, contact details, shipping information, payment information and other information necessary to execute the transaction. You can also create an account on our website to facilitate interactions with us.
 • To meet our business needs
  You can visit this website without revealing much information about yourself. However, our servers automatically log technical data about visitors in order to render our website, for purposes of security, and for use in the analysis of the performance of our website.
  The Personal Information we collect is also used by us for internal purposes such as improving our products and promotions, managing customer accounts, learning about our customers’ needs and contacting customers for research and informational purposes.
  Finally, we may use your Personal Information in the context of a corporate transaction and to protect our rights or property, to enforce our terms of use and legal notices and for the establishment, exercise and defense of legal claims.
 • To meet our legal obligations
  We process your Personal Information meet tax, accounting and other legal obligations, for example, in the context of commercial transactions. In addition, we process your Personal Information when required by law or compelled by court order or other binding decision.
 • With your consent
  In some circumstances we may seek your consent for the collection and use of your Personal Information. This will be the case, for example, for the use of certain cookies, for the use of your e-mail address or mobile phone number for advertising purposes, or when you subscribe to certain services (e.g., a regular newsletter). You will always have the possibility of withdrawing this consent.
  In addition, you may voluntarily provide Personal Information including, where applicable, your name, contact information (phone number, email address and address), date of birth, job title, friend and family member names and contact information, hobbies, areas of interest, professional affiliations, brand and product preferences, source of referrals. To the extent you provide information about friends and family members, you agree to provide such individuals with this Privacy Policy and to obtain their consent to provide the information.
  If you are under 16, you shall not provide us with Personal Information without first obtaining a parent’s or guardian’s consent or authorization.|
  We will not use or share your Personal Information for purposes unrelated to those described in this Privacy Policy without first notifying you and, where required, offering you a choice as to whether or not we may use your Personal Information in this different manner.

Sharing Information

We may share your Personal Information for the purposes mentioned above with:

 • other entities of the Bausch Health group of companies;
 • services providers in connection with the operation of this website and our company, including website hosting, the provision of technology related services, payment processing and authorization, and promotional material distribution;
 • public authorities, government regulators or other law enforcement officials and the courts, as required or permitted by law or when compelled by a binding order; and
 • other third parties in connection with a corporate restructuring, sale or assignment of assets, merger, or divestiture of Bausch Health or any of our subsidiaries or affiliated companies
  When sharing your Personal Information with entities located in countries outside the EEA or Switzerland that do not provide for an equivalent level of data protection, we will put in place contractual guarantees in accordance with applicable data protection law. You can use the contact information below to request more information.

Data Security

We maintain appropriate technical, physical and organizational measures to protect Personal Information against accidental or unlawful destruction or accidental loss, alteration, unauthorized disclosure or access. Unfortunately, no information security system can be 100% secure. As a result, although we strive to protect your Personal Information, we cannot ensure or warrant the security of the Personal Information against unpredictable loss or unauthorized access.

Your Rights

Subject to restrictions under applicable law, you have the right to request from us access, rectification, erasure, restriction and discontinuance of processing, and portability of your Personal Information and not to be subject to automated individual decision-making. Such requests can be addressed to the contact information below.

Data Integrity

We take reasonable steps to ensure that the Personal Information we collect is relevant for the purposes for which it is to be used and that the Personal Information is reliable for its intended use and is accurate, complete and current. However, in some cases we must rely on individual users to provide and maintain accurate Personal Information. You are responsible for making sure that your information is up-to-date and accurate when you provide it to us and where our services offer you the tools to maintain your information.

Retention of Personal Information

We will only retain Personal Information for as long as we are required to do so by applicable law(s), or for as long as necessary for the purpose(s) for which it is processed. We will delete Personal Information when it is no longer needed and, in any case, upon expiration of the maximum storage term set forth in applicable law.

Changes to This Privacy Policy

If we make any material changes to this Privacy Policy, we will post a revised link on the home page of the website that indicates “Revised Privacy Policy” or a comparable notification about the changes. You should check this website periodically to see if any recent changes to this Privacy Policy have been made. You can also tell if this Privacy Policy has changed recently by reviewing the Effective Date posted at the beginning of this Privacy Policy.

Links to Other Internet Websites

The privacy practices set forth in this Privacy Policy are for this website and other specified activities only. Other websites hosted by third parties may have different practices. If you link to or otherwise visit any other websites managed by third parties, please review the privacy policies posted at those websites. We have no control over those websites and are not responsible or liable for the policies and practices followed by third parties.

Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy or our privacy practices, please contact us at: ochronadanychosobowych@bauschhealth.com

If you have any concerns or complaints about our use of your Personal Information, you can contact our Data Protection Officer at: DPO@bausch.com.

If you think that your complaint has not been adequately addressed, you may have a right to lodge a complaint with the Supervisory Authority for privacy in your country.